14.03.2024r. – Zebranie Walne

14 marca 2024 roku odbędzie się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze

Członków Stowarzyszenia Lekkoatletyki i Sportu JUST TEAM

* Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 18

* Pierwszy termin –14 marca 2024 – godzina 17.45

* Drugi termin – 14 marca 2024 – godzina 18.00

 

Porządek zebrania:

 1. Sporządzenie listy obecności.

 2. Otwarcie zebrania ,powitanie zgromadzonych.

 3. Wybór przewodniczącego zebrania.

 4. Wybór protokolanta zebrania.

 5. Zatwierdzenie porządku zebrania.

 6. Omówienie działalności Stowarzyszenia za lata 2018 – 2023.

 7. Wybór sposobu głosowania nad uchwałami.

 8. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustepującym władzom klubu.

 9. Wybór Komisji: Mandatowo- Skrutacyjnej ,Uchwał i Wniosków.

 10. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.

 11. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 12. Przedstawienie zmian w zapisach statutowych Stowarzyszenia.

 13. Sprawy bieżące.

 14. Zakończenie zebrania.

Zamknij Menu